Názov a sídlo prijímateľa:  Náš región – Podpoľanie, Pstruša 361, 962 12 Detva

Názov projektu:  Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava

Zhrnutie projektu:  Zvýšenie prepravnej kapacity a atraktivity prostredníctvom cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb vybudovaním nových úsekov cyklistických komunikácií, vytvorením prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a vybudovaným prvkov uspokojovania dopravy.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8/2019

Koniec realizácie hlavných aktivít projektu: 8/2020

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1  050 089,03 €

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku : 997 584,58 €

Miera spolufinancovania zo strany EÚ: 95%

PSČ projektu: Okres: Detva Obec: Vígľaš 962 12

Krajina: Slovensko

Kód projektu: NFP302010M329

Celkové oprávnené výdavky pridelené na projekt RO pritom definuje obsah opisu projektu v nadväznosti na špecifiká OP, pričom cieľom je podrobným spôsobom charakterizovať najmä spôsob realizácie projektu a bližšie špecifikovať oprávnené výdavky projektu – (At the same time, the total eligible expenditure allocated to the RO project defines the content of the project description in relation to the specificities of the OP, while the objective is to characterize in particular the method of project implementation and specify the eligible expenditure of the project):

Projekt „Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava“, prestavby existujúcich komunikácii na cyklistické cestičky so zámerom alternatívy dopravného priblíženia za pracou v miestnych priemyselných areáloch a areáloch občianskej vybavenosti. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania novej cyklistickej komunikácie (na existujúcich komunikáciách) o dĺžke 5 822,7 metrov zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v regióne Podpoľanie (v k.ú. Vígľaš).

Vybudovanie komunikácie prispeje k udržateľnej mobilite a k prepojeniu, ktoré zlepší dostupnosť k pracovným možnostiam v existujúcom priemyselnom parku, priemyselnej zóne obce (kde svoju činnosť vykonáva viacero výrobných podnikov, spoločností pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu) a v neposlednom rade k občianskej infraštruktúre.

Špecifické ciele projektu

Sú v priamej súvislosti s definovanými problémami, ktoré bude projekt riešiť a zároveň s očakávanými výsledkami podpory IROP:

  • dostatočne vybudovaná a kompaktná sieť cyklotrás v regióne Podpoľanie vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu jeho obyvateľov,
  • vybudovaná cyklistická komunikácia – cyklistická cestička spojí obce Stožok, Klokoč, Vígľaš na zrealizovanú cyklocestu v katastri obce Vígľaš pozdĺž priemyselného areálu kde v súčasnosti je už vytvorených 200 pracovných miest, obec má zmluvy na ďalších 300 pracovných miest. Okrem toho sú tu prevádzky cestovného ruchu – Masarykov dvor, Zámok Vígľaš, svoju prevádzku tu má spoločnosť OSIVO, a.s., predaj poľnohospodárskej techniky, záhradné centrum Vígľaša mnohé iné väčšie resp. menšie spoločnosti,
  • zmena deľby prepravnej práce s prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy, • zvýšenie podielu cyklistickej dopravy vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií.

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je vybudovanie cyklistickej komunikácie, ktorá bude prechádzať k.ú. Vígľaš. Cyklistická trasa bude pozostávať znadväzujúcich cyklistických cestičiek (6 úsekov). Trasa bude doplnená cyklistickou infraštruktúrou – plochami s cyklistickými stojanmi, nabíjacou stanicou pre elektrobicykle, všetky prvky sa. upravia bezbariérovo. Celková dĺžka navrhnutej cyklotrasy bude 5 822,7m. Riešené úseky sa nachádzajú na pozemkoch k.ú. Vígľaš na parcelných číslach 1610/1, 1594, 2052, 1638, 2051, 1292/33, 1037/1.

Realizáciou projektu budú vybudované úseky cyklistických komunikácií v dĺžke – 5,8227 km, a 2 ks vytvorených prvkov doplnkovej infraštruktúry.

Projekt je v súlade s RIÚS BBSK schválenou RO pre IROP dňa 09.03.2016. Vybudovanie cyklistickej komunikácie prispeje k zlepšeniu kvality života občanov regiónu Podpoľanie (hlavne obcí, Stožok, Klokoč, Vígľaš) a zabezpečí poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený územný rozvoj, zvýši atraktivitu cyklistickej dopravy a zvýši podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v obci.

 

Zverejnenie zmluvy o dielo č.1/2019 – „Bližšie k práci Zdravšie k životu – cyklistická doprava“

Odkaz na stiahnutie

(zverejnené dňa 18.7.2019)

 

Zmluva o NFP

Odkaz na stiahnutie

 

Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302011M329-122-15

Odkaz na stiahnutie